College of Light Industry Science and Engineering
Brief Introduction
Professors
Associate Professors
 
 
Home >> College of Light Industry Science and Engineering >> Professors
Professors


CAO Yunfeng DAI Hongqi GONG Murong HU Muyi JIN Yongcan JING Yi
 
LIU Zhen TONG Guolin ZHAI Huamin ZHANG Hui ZHOU Xiaofan